Άλλες δημοσιεύσεις

Κονισπολιάτης, Δ. Ν., (2008). «Μέσες χρονικά, δυνάμεις δεύτερης τάξης (δυνάμεις έκπτωσης)». Μεταπτυχιακή εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη", του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Υπολογίζονται οι μέσες χρονικά, δυνάμεις δεύτερης τάξης που ασκούνται πάνω σε ελεύθερα πλέοντα, κατακόρυφα αξονοσυμμετρικά κυλινδρικά σώματα. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δυνάμεων, της μεθόδου μεταβολής της ορμής η οποία υπολογίζει τις δυνάμεις χρησιμοποιώντας τη θεωρία διαταραχών και της μεθόδου της απευθείας ολοκλήρωσης πάνω στο σώμα όλων των όρων της πίεσης που συνεισφέρουν σε δυνάμεις δεύτερης τάξης.

Υπολογίζονται οι μέσες χρονικά, δυνάμεις δεύτερης τάξης που ασκούνται πάνω σε ελεύθερα πλέοντα, κατακόρυφα αξονοσυμμετρικά κυλινδρικά σώματα. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δυνάμεων, της μεθόδου μεταβολής της ορμής η οποία υπολογίζει τις δυνάμεις χρησιμοποιώντας τη θεωρία διαταραχών και της μεθόδου της απευθείας ολοκλήρωσης πάνω στο σώμα όλων των όρων της πίεσης που συνεισφέρουν σε δυνάμεις δεύτερης τάξης.

Κονισπολιάτης, Δ. Ν., (2014). «Υδροδυναμική Ανάλυση Πλωτών Συσκευών Ταλαντευόμενης Υδάτινης Στήλης για την Ανάκτηση Κυματικής Ενέργειας στην Ανοιχτή Θάλασσα». Διδακτορική διατριβή. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την υδροδυναμική ανάλυση και αξιολόγηση της απόδοσης διαφόρων τύπων μεμονωμένων ή και αλληλεπιδρουσών πλωτών, με κατακόρυφο άξονα συμμετρίας, κυλινδρικών συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης (Oscillating Water Column -OWC- Devices) για την απόληψη της κυματικής ενέργειας στην ανοιχτή θάλασσα. Στα πλαίσιά της διατυπώνεται και επιλύεται το συζευγμένο γραμμικό υδρο-αεροδυναμικό πρόβλημα περίθλασης και ακτινοβολίας γύρω και μέσα από μεμονωμένη κινούμενη συσκευή και προσδιορίζεται το δυναμικό της ροής, η παροχή του αέρα και οι κινήσεις της συσκευής, λαμβάνοντας υπ' όψη το πεπερασμένο πάχος του θαλάμου, καθώς και οι μέσες χρονικά δυνάμεις και ροπές, δεύτερης τάξης, που ασκούνται σε αυτή λόγω της δράσης των κυμάτων. Παράλληλα διερευνάται η επίδραση εναλλακτικών γεωμετριών του εσωτερικού της συσκευής στην απολήψιμη κυματική ενέργεια. Ειδικότερα, μελετάται κατά πόσο η τοποθέτηση εντός του θαλάμου ταλάντωσης της υδάτινης στήλης ενός ομόκεντρου συμπαγούς κυλίνδρου, επηρεάζει την απόληψη της κυματικής ισχύος και κατ' επέκταση την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Στη συνέχεια επιλύεται το υδροδυναμικό πρόβλημα για συστοιχία συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης απλής αλλά και σύνθετης γεωμετρίας (ύπαρξη ή μη, ομόκεντρου συμπαγούς κυλίνδρου, αντίστοιχα) που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στην ανοιχτή θάλασσα και προσδιορίζονται τα αντίστοιχα υδροδυναμικά τους χαρακτηριστικά για κάθε μια συσκευή της διάταξης καθώς και για ολόκληρο το συγκρότημα των συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών στην περίπτωση που αυτές κινούνται ως ένα σώμα. Στόχος της ανάλυσης που προαναφέρθηκε είναι να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των συσκευών και του είδους του αεροστροβίλου που χρησιμοποιείται, στην εσωτερική αναπτυσσόμενη υπερπίεση του αέρα στο θάλαμο ταλάντωσης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απολήψιμης ισχύος.

Τέλος, τα εξαγώγιμα θεωρητικά ευρήματα για έναν ή για σύστημα πλωτών συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης συγκρίνονται με πειραματικά αποτελέσματα μετρήσεων μεμονωμένων ή συστήματος ομόκεντρων κυλινδρικών σωμάτων με ελεύθερη επιφάνεια στο εσωτερικό τους που πραγματοποιήθηκαν στην πειραματική δεξαμενή Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo Madrid, Spain (CEHIPAR) του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης.
© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε