Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κρίση κειμένου

Παρουσιάζονται οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και μια σύντομη περιγραφή τους

Mavrakos, S. A., Mazarakos, T. P., Konispoliatis, D., (2010). «First and second-order hydrodynamic effects and wave run-up on a four cylinder configuration at small forward speed». In: 10th International Congress on Mechanics (HSTAM 2010), Cyprus.

Πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των αριθμητικών εξαγομένων από υπολογιστικά προγράμματα και των πειραματικών αποτελεσμάτων από μετρήσεις στην πειραματική δεξαμενή IFREMER Research institute, France, για διάταξη τεσσάρων πλωτών κατακόρυφων κυλινδρικών σωμάτων με ύπαρξη πρόσω ταχύτητας, λαμβάνοντας υπ' όψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωμάτων της διάταξης. Τα μεγέθη που εξετάζονται είναι οι πρωτοτάξιες δυνάμεις και ροπές διέγερσης, οι μέσες χρονικά δευτεροτάξιες δυνάμεις και η ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας εξωτερικά των κυλινδρικών σωμάτων.

Mavrakos, S. A., Konispoliatis, D. N., Mazarakos, T. P., (2010). «Hydrodynamics of concentric cylinders». In: 5th Workshop on Water Waves, Technical University Berlin, Germany.

Παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα μετρήσεων μεμονωμένων σύνθετων ομόκεντρων κυλινδρικών σωμάτων με ελεύθερη επιφάνεια στο εσωτερικό τους που πραγματοποιήθηκαν στην πειραματική δεξαμενή Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo Madrid, Spain (CEHIPAR) του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης. Στα πλαίσια της εργασίας σχεδιάζονται οι δυνάμεις διέγερσης και οι ροπές που ασκούνται εξωτερικά του κυλινδρικού σώματος και πάνω στο ομόκεντρο κυλινδρικό σώμα καθώς και οι ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας εσωτερικά και εξωτερικά του σώματος για διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης κυματισμού.

Mavrakos, S. A., Chatjigeorgiou, I. K., Mazarakos, T. P., Konispoliatis, D., Maron, A. (2011). «Hydrodynamic forces and wave run up on concentric vertical cylinders forming piston like arrangements». In: 26th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies (IWWWFB), Athens, Greece.

Παρουσιάζονται συγκρίσεις μεταξύ των αριθμητικών εξαγομένων από υπολογιστικά προγράμματα και των πειραματικών αποτελεσμάτων από μετρήσεις μεμονωμένων ομόκεντρων κυλινδρικών σωμάτων με ελεύθερη επιφάνεια στο εσωτερικό τους που πραγματοποιήθηκαν στην πειραματική δεξαμενή Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo Madrid, Spain (CEHIPAR) του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης. Οι συγκρίσεις αφορούν δυνάμεις διέγερσης πρώτης και δεύτερης τάξης καθώς και δευτεροτάξια ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας του ρευστού εντός και εκτός του σώματος.

Mavrakos, S. A., Konispoliatis, D., (2011). «Hydrodynamics of a floating oscillating water column device», In: International Maritime Association of the Mediterranean, IMAM, Genoa, Italy.

Πραγματοποιείται υδροδυναμική ανάλυση κυλινδρικής συσκευής ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, με κατακόρυφο άξονα συμμετρίας, (Oscillating Water Column -OWC- Device), ακίνητης στην πρόσπτωση του κύματος, για την απόληψη της κυματικής ενέργειας στην ανοιχτή θάλασσα. Στα πλαίσια της εργασίας διατυπώνεται και επιλύεται το συζευγμένο γραμμικό υδρο-αεροδυναμικό πρόβλημα περίθλασης και πίεσης-ακτινοβολίας, λόγω ύπαρξης ταλαντευόμενης εσωτερικής πίεσης εντός του θαλάμου, γύρω και μέσα από τη μεμονωμένη συσκευή και προσδιορίζεται το δυναμικό της ροής και η παροχή του αέρα προς τον αεροστρόβιλο.

Mavrakos, S. A., Konispoliatis, D., (2011). «Hydrodynamic analysis of a vertical axisymmetric oscillating water column device floating in finite depth waters». In: 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2011), Rio de Janeiro, Brazil.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται υδροδυναμική ανάλυση ελεύθερα πλέουσας, κυλινδρικής συσκευής ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, με κατακόρυφο άξονα συμμετρίας, (Oscillating Water Column -OWC- Device), για την απόληψη της κυματικής ενέργειας στην ανοιχτή θάλασσα. Επιλύεται το συζευγμένο γραμμικό υδρο-αεροδυναμικό πρόβλημα περίθλασης, πίεσης-ακτινοβολίας λόγω ύπαρξης ταλαντευόμενης εσωτερικής πίεσης εντός του θαλάμου, και κίνησης-ακτινοβολίας λόγω ταλάντωσης της συσκευής κατά της πρόσπτωση του κύματος, γύρω και μέσα από τη μεμονωμένη συσκευή και προσδιορίζεται το δυναμικό της ροής και η παροχή του αέρα προς τον αεροστρόβιλο. Τέλος, επιλύεται το συζευγμένο πρόβλημα κινήσεων-πίεσης για τον προσδιορισμό των μεταφορικών και περιστροφικών κινήσεων της συσκευής και του μέτρου της εσωτερικής υπερπίεσης του αέρα.

Konispoliatis, D. N., Mavrakos, S. A., (2013). «Hydrodynamics of multiple vertical axisymmetric OWC's devices restrained in waves». In: 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2013), Nantes, France.

Επιλύεται το υδροδυναμικό πρόβλημα για συστοιχία, ακίνητων στην πρόσπτωση του κυματισμού, συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης απλής γεωμετρίας που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στην ανοιχτή θάλασσα και προσδιορίζονται τα αντίστοιχα υδροδυναμικά τους χαρακτηριστικά για κάθε μια συσκευή της διάταξης. Στόχος της ανάλυσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των συσκευών (βύθισμα, διάμετρος, πάχος θαλάμου ταλάντωσης) στη μεγιστοποίηση της απολήψιμης ισχύος.

Konispoliatis, D. N., Mavrakos, S. A., (2013). «Hydrodynamics of arrays of OWC's devices consisting of concentric cylinders restrained in waves». In: 10th European Wave and Tidal Energy Conference Series (EWTEC 2013), Aalborg, Denmark.

Ως συνέχεια της παραπάνω εργασίας η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το υδροδυναμικό πρόβλημα για συστοιχία, ακίνητων στην πρόσπτωση του κυματισμού, συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης σύνθετης γεωμετρίας (οι οποίοι συντίθενται από ομόκεντρα κυλινδρικά σώματα) που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στην ανοιχτή θάλασσα και προσδιορίζονται τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά τους. Εξετάζεται κατά πόσο η ύπαρξη ομόκεντρου κυλινδρικού σώματος στο θάλαμο ταλάντωσης επηρεάζει την εσωτερική αναπτυσσόμενη πίεση του αέρα και κατ' επέκταση το ποσοστό απόληψης της κυματικής ισχύος από τη συσκευή.

Konispoliatis, D. N., Mavrakos, S. A., (2013). «Hydrodynamic interactions among multiple cylindrical OWC' devices restrained in regular waves». In 28th International Workshop of Water Waves and Floating Bodies (IWWWFB), L' Isle sur la Sorgue, France.

Πραγματοποιείται επίλυση του γραμμικού υδροδυναμικού προβλήματος αλληλεπίδρασης μεταξύ των συσκευών, όπου το συνολικό δυναμικό της ροής γύρω από κάθε συσκευή θεωρήθηκε ως επαλληλία (α) του δυναμικού του προσπίπτοντος απλού αρμονικού κυματισμού, (β) του δυναμικού περίθλασης γύρω από την συγκρατούμενη συσκευή όταν αυτή δέχεται την επίδραση των απλών αρμονικών κυματισμών και των ανακλάσεων από τις υπόλοιπες συσκευές της διάταξης θεωρούμενης της πίεσης στο εσωτερικό εκάστης εξ' αυτών ίσης με την ατμοσφαιρική, (γ) του δυναμικού ακτινοβολίας λόγω μοναδιαίου πλάτους της αναπτυσσόμενης υπερπίεσης στο εσωτερικό του θαλάμου της εξεταζόμενης συσκευής και των ανακλάσεων λόγω αλληλεπιδράσεων με τις υπόλοιπες συσκευές της διάταξης λόγω ύπαρξης πίεσης στο εσωτερικό τους, θεωρούμενων των συσκευών ως ευρισκόμενων σε ήρεμη θάλασσα, καθώς και (δ) των δυναμικών ακτινοβολίας λόγω των εξαναγκασμένων κινήσεων της συσκευής και των αλληλεπιδράσεων της με τους ακτινοβολούμενους κυματισμούς από τις υπόλοιπες συσκευές της διάταξης, όταν η πίεση στον εσωτερικό θάλαμο εκάστης εξ' αυτών ισούται με την ατμοσφαιρική.

Ακολούθως ολοκληρώνοντας τις υδροδυναμικές πιέσεις προσδιορίστηκαν οι δυνάμεις διέγερσης και οι ροπές που ασκούνται σε συσκευή ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης απλής και σύνθετης γεωμετρίας όταν αυτή αποτελεί μέλος συστάδας όμοιων συσκευών, καθώς και οι υδροδυναμικές δυνάμεις και οι ροπές που δρουν σε τυχαίο σώμα της διάταξης λόγω ύπαρξης εσωτερικής ταλαντευόμενης πίεσης στο ίδιο το σώμα αλλά και στις υπόλοιπες συσκευές της συστάδας, και λόγω των κινήσεων κάθε συσκευής της διάταξης. Επιπλέον, υπολογίστηκε η παροχή αέρα προς τον αεροστρόβιλο εσωτερικά κάθε συσκευής της διάταξης λόγω του προσπίπτοντος κυματισμού, των ανακλάσεων με τα υπόλοιπα σώματα της διάταξης, της ταλαντευόμενης εσωτερικής πίεσης κάθε συσκευής και των κινήσεων, μεταφορικών και περιστροφικών, κάθε σώματος της διάταξης.

Σημειώνεται ότι η παρούσα μελέτη έτυχε του πρώτου βραβείου εργασίας νέου υποψήφιου διδάκτορα που συμμετείχε στο ως άνω συνέδριο.

Konispoliatis, D. N., Mavrakos, S. A., (2014). «Hydrodynamics and power absorption characteristics of free floating and moored arrays of OWC's devices». In: 33nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2014), San Francisco, USA.

Επιλύεται το σύστημα των εξισώσεων κίνησης στους έξι βαθμούς ελευθερίας για την περίπτωση συστάδας ανεξάρτητα κινούμενων συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης που διεγείρονται υπό την επίδραση απλών αρμονικών κυματισμών, λαμβάνοντας υπόψη τη σύζευξή τους με την εξίσωση περιγραφής της χρονικά μεταβαλλόμενης παροχής αέρα (περίθλασης και ακτινοβολίας) προς τον αεροστρόβιλο κάθε συσκευής. Επιπλέον, επιλύεται το σύστημα των εξισώσεων κίνησης στους έξι βαθμούς ελευθερίας συστάδας συσκευών, συνδεδεμένων μεταξύ τους, που κινούνται σε φάση σαν ένα σώμα, προσδιορίζοντας το μέτρο της εσωτερικής ταλαντευόμενης πίεσης κάθε συσκευής και τις μεταφορικές και περιστροφικές κινήσεις της ενιαίας διάταξης. Οι εξισώσεις κίνησης που προέκυψαν με εφαρμογή των νόμων του Νεύτωνα, εκφράζουν τη δυναμική ισορροπία μεταξύ αδρανειακών δυνάμεων, υδροδυναμικών αντιδράσεων, δυνάμεων επαναφοράς, διέγερσης και δυνάμεων λόγω της πίεσης εντός του θαλάμου ταλάντωσης. Η εξίσωση για τον προσδιορισμό της παροχής αέρα λήφθηκε υπόψη μέσω της εσωτερικά χρονικά μεταβαλλόμενης πίεσης του αέρα και ενός σταθερού μεγέθους που περιγράφει τις ιδιότητες του εκάστοτε αεροστρόβιλου (όπως, ταχύτητα περιστροφής και διάμετρος αεροστρόβιλου) που είναι τοποθετημένος στη συσκευή.

Στα πλαίσια της υδροδυναμικής ανάλυσης της συσκευής, προσδιορίστηκαν οι υδροδυναμικοί συντελεστές, δηλαδή η υδροδυναμική μάζα και η απόσβεση, τόσο λόγω της μεταβαλλόμενης πίεσης του αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου (pressure - radiation) όσο και λόγω των κινήσεων κάθε σώματος (motion - radiation), η εσωτερική πίεση, η ενέργεια που απορροφά κάθε συσκευή απλής και σύνθετης γεωμετρίας και το εύρος απόληψης της ενέργειας αυτής. Για την μεγιστοποίηση της απορροφούμενης ενέργειας εξετάστηκαν κατά πόσο παράγοντες όπως το πάχος και το βύθισμα του θαλάμου ταλάντωσης, το είδος του αεροστρόβιλου και η ύπαρξη ομόκεντρου κυλινδρικού σώματος στο θάλαμο ταλάντωσης επηρεάζουν την εσωτερική πίεση του αέρα.

Konispoliatis, D. N., Mavrakos, S. A., (2014). «Mean drift loads on arrays of free floating OWC devices consisting of concentric cylinders». In 29th International Workshop of Water Waves and Floating Bodies (IWWWFB), Osaka, Japan.

Υπολογίζονται οι μέσες χρονικά, δευτεροτάξιες υδροδυναμικές δυνάμεις (drift forces) που ασκούνται σε κάθε συσκευή διάταξης συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απ' ευθείας ολοκλήρωσης όλων των όρων της υδροδυναμικής πίεσης, πάνω στην στιγμιαία βρεχόμενη επιφάνεια κάθε συσκευής, και ελέγχεται ως προς την ακρίβειά της ιδιαίτερα σε περιοχές όπου εμφανίζονται κινήσεις συντονισμού της κατασκευής και της εντός του θαλάμου συμπίεσης ευρισκόμενης υδάτινης μάζας.

Mazarakos, T.P, Konispoliatis, D.N., Manolas, D., Voutsinas, S.G., Mavrakos, S.A., (2015). «Coupled hydro - aero - elastic analysis of a multi - purpose floating structure for offshore wind and wave energy sources exploitation». In: 12th International Conference on the Stability of Ships and Ocean Vehicles (STAB, 15), Glasgow, Scotland, UK.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται συζευγμένη υδρό - αερό - ελαστική ανάλυση πλωτής κατασκευής πολλαπλής χρήσης, κατάλληλη για την εκμετάλλευση του υπεράκτιου αιολικού και κυματικού δυναμικού. Στη κατεύθυνση αυτή η δυναμική του πλωτού ναυπηγήματος αποτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τη σύζευξη της πλωτής κατασκευής με ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα, ονομαστικής ισχύος 5mW, που χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού, με τη κυματική συσκευή ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης για την απόληψη της κυματικής ενέργειας και με τη δυναμική του συστήματος αγκύρωσης και της αλληλεπίδρασής του με τον πυθμένα. Εκτιμώνται τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά πρώτης τάξης στο πεδίο της συχνότητας της πλωτής κατασκευής και υπολογίζονται οι υδροδυναμικοί συντελεστές καθώς και οι διακυμάνσεις της πίεσης και της παροχής αέρα προς τον αεροστρόβιλο του θαλάμου της συσκευής ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης. Τέλος, προσδιορίζονται τα γεωμετρικά και αδρανειακά χαρακτηριστικά των κλάδων αγκύρωσης, οι δυνάμεις επαναφοράς από το σύστημα αγκύρωσης και η υδροδυναμική απόσβεση λόγω του συστήματος αγκύρωσης. 

Mazarakos, T.P, Konispoliatis, D.N., Manolas, D., Voutsinas, S.G., Mavrakos, S.A., (2015). «Modeling of an offshore multi - purpose floating structure supporting a wind turbine including second - order wave loads». In:11th European Wave and Tidal Energy Conference Series (EWTEC 2015), Nantes, France.

Ως συνέχεια της παραπάνω εργασίας η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την υδροδυναμική ανάλυση πλωτής κατασκευής πολλαπλής χρήσης, κατάλληλη για την εκμετάλλευση του υπεράκτιου αιολικού και κυματικού δυναμικού. Επιλύονται οι τροποποιημένες, κατάλληλα, εξισώσεις κίνησης στο πεδίο της συχνότητας και του χρόνου, ώστε να προσδιοριστούν οι μεταφορικές και περιστροφικές κινήσεις της πλωτής κατασκευής και της ανεμογεννήτριας. Εκτιμώνται τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά δεύτερης τάξης στο πεδίο της συχνότητας και συγκρίνονται με αυτά του χρόνου. Παράλληλα, παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα πρωτοτάξιων φορτίσεων από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πειραματική δεξαμενή της σχολής των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Mavrakos, S.A., (2016). «Parametric hydrodynamic analysis of a moored floating structure for combined wind and wave energy exploitation». In: 12th International Conference on Hydrodynamics (ICHD 2016), Egmond aan Zee, The Netherlands.

Πραγματοποιείται γεωμετρική παραμετρική ανάλυση πλωτής κατασκευής πολλαπλής χρήσης, κατάλληλη για την εκμετάλλευση του υπεράκτιου αιολικού και κυματικού δυναμικού. Στην κατασκευή είναι τοποθετημένη ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα, ονομαστικής ισχύος 5mW, που χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού, και τρεις κυματικές συσκευές ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης για την απόληψη της κυματικής ενέργειας. Εκτιμώνται τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά πρώτης τάξης στο πεδίο της συχνότητας της πλωτής κατασκευής και υπολογίζονται οι υδροδυναμικοί συντελεστές καθώς και οι διακυμάνσεις της πίεσης του αέρα στον θάλαμο των συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης.

Στα πλαίσια της γεωμετρικής παραμετρικής ανάλυσης εξετάζεται πώς η διάταξη των συσκευών ανάκτησης κυματικής ενέργειας στην πρόσπτωση του κύματος, ο αριθμός των συσκευών που απαρτίζουν την κατασκευή, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτών (πάχος - βύθισμα - διάμετρος θαλάμου ταλάντωσης), η κινηματική κατάσταση της κατασκευής (αγκυρωμένη - ελεύθερα πλέουσα) καθώς και η ταχύτητα - ένταση του ανέμου, επηρεάζουν τα παραπάνω μεγέθη επιδρώντας στην συνολική ενεργειακή απόδοση της κατασκευής.

Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Mavrakos, S.A., (2016). «Design of a TLP floating structure concept for combined wind and wave energy exploitation». In: 2nd International Conference on Renewable Energies Offshore (RENEW 2016), Lisbon, Portugal.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η συμπεριφορά πλωτής κατασκευής πολλαπλής χρήσης, κατάλληλη για την εκμετάλλευση του υπεράκτιου αιολικού και κυματικού δυναμικού, η οποία συγκρατείται με κατακόρυφη γραμμή αγκύρωσης υπό υψηλή προένταση. Στην κατασκευή είναι τοποθετημένη ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα, ονομαστικής ισχύος 5mW, που χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού, και τρεις κυματικές συσκευές ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης για την απόληψη της κυματικής ενέργειας. Εκτιμώνται οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στους κλάδους αγκύρωσης συναρτήσει της κυματικής συχνότητας και της κατεύθυνσης του μετώπου του κυματισμού για διαφορετικές ταχύτητες ανέμου. Παράλληλα, προσδιορίζονται οι πιέσεις του αέρα εντός των θαλάμων ταλάντωσης των συσκευών ανάκτησης κυματικής ενέργειας για διαφορετικά είδη αεροστροβίλων στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του αεροστροβίλου, οδηγώντας στην μεγιστοποίηση της απολήψιμης κυματικής ισχύος.

Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Katsaounis, G., Polyzos, S., Manolas, D., Voutsinas, S.A., Mavrakos, S.A., (2017). «Numerical and experimental studies of an offshore multi - purpose floating structure supporting a wind turbine». In: 12th European Wave and Tidal Energy Conference Series (EWTEC 2017), Cork, Ireland.

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα πειραματικά αποτελέσματα μετρήσεων υπό κλίμακας σύμμικτης πλωτής κατασκευής για την εκμετάλλευση του υπεράκτιου αιολικού και κυματικού δυναμικού, που πραγματοποιήθηκαν στην πειραματική δεξαμενή του τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των αριθμητικών εξαγομένων από υπολογιστικά προγράμματα και των πειραματικών αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις.


Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Mavrakos, S.A., (2017). «Hydrodynamic loading and fatigue analysis of an offshore multi - purpose floating structure for offshore wind and wave energy sources exploitation», In: International Maritime Association of the Mediterranean, IMAM, Lisbon, Portugal.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται πλωτή αγκυρωμένη κατασκευή αποτελούμενη από τέσσερις συσκευές απόληψης κυματικής ενέργειας και ανεμογεννήτρια ισχύος 5MW για την ανάκτηση του αιολικού δυναμικού. Αναλύεται η δυναμική σύζευξη της ανεμογεννήτριας και της αγκυρωμένης πλωτής κατασκευής με τις συσκευές ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης προσαρμοσμένες πάνω της, επιλύοντας τις εξισώσεις της κίνησης στο πεδίο της συχνότητας. Προσδιορίζονται οι κινήσεις της πλωτής κατασκευής και τα φορτία στους κλάδους αγκύρωσης. Παράλληλα εξετάζεται η πλωτή διάταξη στα πλαίσια των IEA (International Energy Agency - IEA) κανονισμών σε ακραίες καταστάσεις φόρτισης όσο και η συμπεριφορά της σε κόπωση εμφανίζοντας μια εκτίμηση του χρόνου αντοχής της για δεδομένες συνθήκες περιβάλλοντος.

Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Katsaounis, G., Polyzos, S., Manolas, D., Voutsinas, S.A., Mavrakos, S.A., (2017). «Ανάπτυξη Πλωτής Κατασκευής Πολλαπλών Χρήσεων για την Εκμετάλλευση του Υπεράκτιου Αιολικού και Κυματικού Δυναμικού». In: Annual Meeting (2017), Hellenic Institute of Marine Technology (ELINT), Athens, Greece.

Το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο προκαταρτικής σχεδίασης, πλωτή αγκυρωμένη κατασκευή πολλαπλής χρήσης, κατάλληλης για την εκμετάλλευση του υπεράκτιου αιολικού και κυματικού δυναμικού στην περιοχή του Αιγαίου. Μια ενδεικτική γεωμετρική μορφή της κατασκευής συνίσταται από μια τριγωνική πλατφόρμα που στηρίζεται σε κυλινδρικούς πλωτήρες διατεταγμένους στις κορυφές της, έχοντας τοποθετημένη στο κέντρο της κατασκευής ανεμογεννήτρια ισχύος 5 - 10 MW και συσκευές ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης στις κορυφές της. Το βάθος του νερού εγκατάστασης θεωρείται της τάξης των 120-200 μέτρων, η δε πλατφόρμα αγκυρώνεται υπό προένταση με κατακόρυφους κλάδους αγκύρωσης.

Στα πλαίσια της Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας παρουσιάστηκαν αποτελέσματα της αριθμητικής ανάλυσης και της πειραματικής διερεύνησης της συμπεριφοράς μιας τέτοιας κατασκευής που εξετάστηκε κατά τη διάρκεια του ολοκληρωθέντος ελληνικού ερευνητικού έργου με τίτλο Poseidon (Multi-purpose floating structures for offshore wind and wave energy sources exploitation) και αφορούσε ανεμογεννήτρια 5 MW καθώς και της επέκτασής του στα πλαίσια ευρωπαϊκού συνεργατικού προγράμματος με τον τίτλο REFOS (Life-cycle assessment of a renewable energy multi-purpose floating offshore system) και αφορά σε ανεμογεννήτρια ισχύος 10 MW.
Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Mavrakos, S.A., (2018). «Loads on the brace system of an offshore floating structure», In: 13th International Marine Design Conference, Helsinki, Finland.

Η βασική πρόκληση για την κατασκευή πλωτών συσκευών ανάκτησης της κυματικής ενέργειας είναι η δημιουργία μιας δομής ικανής να αντέξει τις απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή εγκατάστασης, ενώ παράλληλα να αποτελεί οικονομικά ανταγωνιστική λύση σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην περίπτωση των πλωτών ημιβυθισμένων κατασκευών, το κόστος του χάλυβα είναι καταλυτικός παράγοντας στο συνολικό κόστος κατασκευής του συστήματος. Επομένως, ο κατάλληλος σχεδιασμός των αντικειμένων που συνθέτουν την κατασκευή (πλωτήρες, κατακόρυφα - οριζόντια στηρίγματα, κ.α.) είναι πολύ σημαντικός στη διατήρηση του βάρους της κατασκευής σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, διατηρώντας εξίσου χαμηλά το κόστος κατασκευής της.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται λεπτομερής ανάλυση των αναπτυσσόμενων φορτίσεων (δυναμικές τάσεις και ροπές κάμψης) στα επιμέρους συστήματα που απαρτίζουν την πλωτή κατασκευή για διαφορετικές περιβαλλοντικές καταστάσεις (συνθήκες λειτουργίας και ακραίες συνθήκες). Στα πλαίσια της ανάλυσης παρουσιάζεται επίσης και η επίδραση των υδροδυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σωμάτων της κατασκευής, στα αναπτυσσόμενα φορτία.

Mavrakos, S.A., Chatjigeorgiou, I.K., Konispoliatis, D.N., (2018). «Wave diffraction on arrays of vertical truncated cylindrical bodies», In: 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2018), Madrid, Spain.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται σύστημα πολλαπλών πλωτών κατακόρυφων κυλινδρικών σωμάτων, διατεταγμένων σε σειρά, υπό την επίδραση απλών αρμονικών κυματισμών. Εφαρμογές τέτοιων σχηματισμών εμφανίζονται, από μερικά κυλινδρικά σώματα, σε πλωτές κατασκευές υπό TLP αγκύρωση, έως εκατοντάδες πλωτοί κατακόρυφοι κύλινδροι, σαν πλωτήρες στήριξης πλωτών νησιών. Τέτοιες διατάξεις εμφανίζουν αξιοσημείωτες υδροδυναμικές αλληλεπιδράσεις, προκαλώντας τη μεγιστοποίηση των ασκούμενων φορτίων σε γειτονικά σώματα της διάταξης.

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των υδροδυναμικών φαινομένων μεταξύ πολλαπλών πλωτών κατακόρυφων αξονοσυμμετρικών σωμάτων σαν συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των στοιχείων, του βάθους του νερού και της γωνίας πρόσπτωσης του κύματος στη διάταξη. Τέλος συγκρίνονται τα αναπτυσσόμενα παγιδευμένα κύματα (trapped wave) Newmann και Dirichlet με τα αντίστοιχα συστοιχίας κατακόρυφων κυλινδρικών σωμάτων εδραζομένων στον πυθμένα της θάλασσας.

Mavrakos, S.A., Chatjigeorgiou, I.K., Konispoliatis, D.N., (2018). «Trapping phenomena by an array of vertical bottomless cylindrical bodies», In: 3rd International Conference on Renewable Energies Offshore (RENEW 2018), Lisbon, Portugal.


Ως συνέχεια της παραπάνω εργασίας η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την ανάλυση των υδροδυναμικών φαινομένων συστοιχίας πλωτών κατακόρυφων κυλινδρικών σωμάτων, με ανοιχτό πυθμένα για τον εντοπισμό παγιδευμένων κυμάτων (trapped waves) τα οποία μεγιστοποιούν τα ασκούμενα φορτία σε γειτονικά σώματα της διάταξης. Τέτοια σώματα απαντώνται σε σχέση με τη χρήση τους σαν συσκευές ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης για την ανάκτηση της κυματικής ενέργειας.

Konispoliatis, D.N., Mavrakos, S.A., Soukissian, T.H., (2018). «Efficiency of an array of oscillating water column devices for wave energy absorption in the Mediterranean sea», In: 12th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Corfu, Greece.

Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες και πρόοδοι σε παγκόσμιο επίπεδο για την εκμετάλλευση της ενέργειας των ωκεανών. Η βασική πρόκληση, στις συσκευές ανάκτησης κυματικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας, είναι η κατασκευή μιας δομής ικανής να αντέξει τις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή εγκατάστασής της, ενώ παράλληλα να είναι οικονομικά ανταγωνιστική συγκρινόμενη με τα υπόλοιπα συστήματα εκμετάλλευσης πηγών ενέργειας. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η αποτελεσματικότητα μιας σειράς συσκευών ταλαντευόμενης στήλης νερού (Oscillating Water Column), σχηματίζοντας μια πλωτή πλατφόρμα, στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ένας τέτοιος τύπος πλωτών δομών έχει αναπτυχθεί είτε για την αποκλειστική εκμετάλλευση της ενέργειας των κυμάτων είτε για τη συνδυασμένη εκμετάλλευση πηγών ενέργειας ανέμου και κύματος για τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Soukissian, T.H., Mavrakos, S.A., Manolas, D., Voutsinas, S., (2018). «Significant and maximum loads of a multi purpose floating structure due to environmental conditions in the Aegean sea», In: 12th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Corfu, Greece.

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης πραγματοποιείται συζευγμένη υδρο-αερο-ελαστική ανάλυση μιας πλωτής κατασκευής κατάλληλης για την εκμετάλλευση αιολικών και κυματικών πηγών ενέργειας ανοικτής θάλασσας. Η πλωτή κατασκευή συντίθεται από μια συστοιχία συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης (Oscillating Water Column), που αποτελούνται από ομόκεντρους κατακόρυφους κυλίνδρους οι οποίοι είναι αγκυρωμένοι μέσω τενόντων υψηλής προέντασης (Tension Leg Platform), και υποστηρίζει ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα, ονομαστικής ισχύος 5 MW. Στόχος της ανάλυσης είναι να διερευνηθούν τα αναπτυσσόμενα φορτία στην κατασκευή κατά τη διάρκεια ακραίων περιβαλλοντικών φορτίσεων ή συνθηκών λειτουργίας στην περιοχή του Αιγαίου.

Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Soukissian, T.H., Mavrakos, S.A., (2019). «Significant motions of a multi-purpose floating offshore structure due to environmental conditions» In: 13th European Wave and Tidal Energy Conference Series (EWTEC 2019), Napoli, Italy.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιλύονται τα προβλήματα περίθλασης, κίνησης- και πίεσης- ακτινοβολίας γύρω από πλωτή συσκευή κατάλληλη για την ταυτόχρονη απόληψη της κυματικής και της αιολικής ενέργειας. Η πλωτή κατασκευή, η οποία αλληλοεπιδρά με γραμμικούς και τυχαίους κυματισμούς, αποτελείται από 3 συσκευές ανάκτησης κυματικής ενέργειας και υποστηρίζει ανεμογεννήτρια 10MW. Σκοπός της ανάλυσης είναι να διερευνηθεί ποια θαλάσσια κατάσταση αποφέρει τις σημαντικές κινήσεις της κατασκευής στις συνθήκες λειτουργίας της, στην περιοχή της Μεσογείου κοντά στη Σικελία.        

Konispoliatis, D.N., Mazarakos, T.P., Katsidoniotaki E., Vamiadakis, A., Soukissian, T.H., Mavrakos, S.A., (2019). «Efficiency of an array of OWC devices equipped with air turbines with pitch control» In: 13th European Wave and Tidal Energy Conference Series (EWTEC 2019), Napoli, Italy.

Στην παρούσα εργασία προσδιορίζεται η ενεργειακή απόδοση συστάδας συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης στις οποίες είναι εγκατεστημένοι αεροστρόβιλοι με έλεγχο βήματος. Η εξεταζόμενη διάταξη των κυματικών μηχανών βασίζεται στη σύμμικτη πλατφόρμα ταυτόχρονης εκμετάλλευσης του αιολικού και κυματικού δυναμικού, REFOS. Στα πλαίσια της εργασίας παρουσιάζονται τα βέλτιστα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αεροστροβίλου, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της απολήψιμης κυματικής ενέργειας από τη διάταξη και συγκρίνεται η απόδοση του αεροστροβίλου χωρίς έλεγχο του βήματος με αυτή που προκύπτει από αεροστρόβιλο μεταβλητού βήματος. 

Konispoliatis, D.N., Mavrakos, S.A., (2019). «Efficiency of an oscillating water column device in front of a vertical breakwater» In: International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM), Varna, Bulgaria.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση, στην ενεργειακή απόδοση συσκευής ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, ενός κατακόρυφου κυματοθραύστη τοποθετημένου πίσω από τη συσκευή. Στα πλαίσια της εργασίας διατυπώνεται και επιλύεται το συζευγμένο γραμμικό υδρο-αεροδυναμικό πρόβλημα περίθλασης και ακτινοβολίας γύρω και μέσα από τη συσκευή, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις της συσκευής με τον κατακόρυφο λιμενοβραχίονα. Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση (θετική ή αρνητική) του κυματοθραύστη στην απόδοση της κυματικής συσκευής.


Konispoliatis, D.N., Mavrakos, A.S., Mavrakos, S.A., (2021). «Efficiency properties of a wave energy converter placed in front of a vertical breakwater» In: 31st International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE), 20 -25 June, Rhodes, Greece

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ενεργειακή απόδοση διαφόρων τύπων κατακόρυφων κυλινδρικών συσκευών απόληψης της κυματικής ενέργειας μπροστά από κατακόρυφο κυματοθραύστη. Οι εξεταζόμενες συσκευές είναι: α) οι κατακόρυφα ταλαντευόμενες κυματικές συσκευές (heaving devices) και β) οι συσκευές ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης (oscillating water column devices). 

Η κατακόρυφα ταλαντευόμενη κυματική συσκευή αποτελείται από δύο ομόκεντρους κυλινδρικούς πλωτήρες, οι οποίοι είτε κινούνται σε φάση ή ανεξάρτητα, απορροφώντας ενέργεια σε όλες τις κατευθύνσεις των κυμάτων μέσω της κατακόρυφης κίνησης τους, ενώ η συσκευή ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης αποτελείται από ένα εξωτερικό μερικώς βυθισμένο κυλινδρικό σώμα συμπληρωμένο με ομόκεντρο κοίλο κύλινδρο. Στόχος είναι ο προσδιορισμός της απορροφούμενης κυματικής ισχύος από τις συσκευές ευρισκόμενες μπροστά από κατακόρυφο κυματοθραύστη καθώς και των παραγόντων (απόσταση συσκευής από τοίχο, γεωμετρία κυματικών συσκευών κ.α.) που επηρρεάζουν την ενεργειακή τους απόδοση.


Konispoliatis, D.N., Mavrakos, A.S., Mavrakos, S.A., (2020). «Efficiency properties of an oscillating water column device for several mooring systems» In: 4th International Conference on Renewable Energies Offshore, Lisbon, Portugal.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της επίδρασης του είδους της αγκύρωσης στην ενεργειακή απόδοση κυματικής συσκευής ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης. Στα πλαίσια αυτής επιλύεται το κατάλληλο πρόβλημα περίθλασης, πίεσης- και κίνησης- ακτινοβολίας, λαμβάνοντας υπόψη το συζευγμένο δυναμικό πρόβλημα, σύστημα συσκευή-αγκύρωση. Θεωρητικά αριθμητικά αποτελέσματα σχετικά με τις αποκρίσεις αγκυρωμένης κυματικής συσκευής και της απορροφούμενης κυματικής της ισχύος παρουσιάζονται για ένα ευρύ εξεταζόμενο φάσμα συστημάτων αγκύρωσης (συμβατικοί κλάδοι, TLP κ.α.).

  

Konispoliatis, D.; Chatjigeorgiou, I.; Mavrakos, S., (2021). «Mean drift forces on a vertical porous cylindrical body». In: 36th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies (IWWWFB), Seoul, Korea.

Στην παρούσα εργασία προσδιορίζονται οι μέσες χρονικά δευτεροτάξιες δυνάμεις έκπτωσης οι οποίες ασκούνται σε σύνθετο κατακόρυφο κυλινδρικό σώμα που περιβάλλεται από διαπερατό κύλινδρο. Στα πλαίσια αυτής διατυπώνεται και εφαρμόζεται κατάλληλα η οριακή συνθήκη του Darcy πάνω στη διαπερατή κυλινδρική επιφάνεια και επιλύεται το γραμμικοποιημένο υδροδυναμικό πρόβλημα περίθλασης και ακτινοβολίας για τον προσδιορισμό του δυναμικού ταχύτητας της ροής γύρω από το σώμα.

Οι μέσες χρονικά δευτεροτάξιες υδροδυναμικές δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο εξεταζόμενο σώμα υπολογίζονται με τη μέθοδο της απ' ευθείας ολοκλήρωσης όλων των όρων της υδροδυναμικής πίεσης, πάνω στην στιγμιαία βρεχόμενη επιφάνεια του σώματος. Αναλυτικά αποτελέσματα οριζόντιων και κατακόρυφων δυνάμεων έκπτωσης παρουσιάζονται και συγκρίνονται για διάφορες τιμές του συντελεστή διαπερατότητας. 


Konispoliatis, D.; Mavrakos, S.A.; Chatjigeorgiou, I.K. (2021). «Hydrodynamics of a Free-Surface Piercing Porous Cylindrical Body». In: 31st International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE), 20 -25 June, Rhodes, Greece.

Στην παρούσα εργασία αναλύεται υδροδυναμικά πλωτό διαπερατό κυλινδρικό σώμα με κατακόρυφο άξονα συμμετρίας. Επιλύεται το γραμμικοποιημένο πρόβλημα περίθλασης και ακτινοβολίας στο πεδίο των συχνοτήτων και προσδιορίζεται το δυναμικό της ροής σε κατάλληλα ορισμένες δακτυλιοειδείς περιοχές γύρω από το σώμα. Εφαρμόζονται οι κατάλληλες οριακές συνθήκες στον πυθμένα της θάλασσας και στην ελεύθερη επιφάνεια καθώς και στα βρεχόμενα τοιχώματα του σώματος, στα οποία για τη διαπερατή επιφάνεια, εφαρμόζεται η συνθήκη του Darcy. Η θεωρητική υδροδυναμική προσέγγιση συμπληρώνεται από αριθμητικά αποτελέσματα των ασκούμενων δυνάμεων διέγερσης πάνω στο σώμα και των υδροδυναμικών συντελεστών αυτού για διαφορετικές τιμές συντελεστών διαπερατότητας. Παράλληλα απεικονίζεται η ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας εντός και εκτός του διαπερατού σώματος για διαφορετικές καταστάσεις θάλασσας. 


Konispoliatis, D.N., Mavrakos, A.S., Mavrakos S.A., (2021). «Effect of moorings on the efficiency of a floating Oscillating water column device». In: 14th European Wave and Tidal Energy Conference Series (EWTEC 2021), Plymouth, U.K.

Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση του είδους της αγκύρωσης στην ενεργειακή απόδοση κυματικής συσκευής ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης. Στα πλαίσια αυτής, για δεδομένη κυματική συσκευή και εξωτερική φόρτιση προσδιορίζονται οι δυνάμεις επαναφοράς των γραμμών (restoring forces) και οι συντελεστές ελατηρίου (mooring stiffness) και επιλύεται το συζευγμένο σύστημα εξισώσεων κίνησης και παροχής αέρα της συσκευής για διαφορετικά συστήματα αγκύρωσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι περιπτώσεις τεσσάρων γραμμών αγκύρωσης με ή χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσων ανωστικών σωμάτων, προσδεμένων στον πυθμένα της συσκευής σε τέσσερα διαφορετικά σημεία καθώς και η περίπτωση συστήματος αγκύρωσης τεσσάρων γραμμών προσδεμένων σε ένα σημείο στη συσκευή. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει πως το είδος και τα χαρακτηριστικά των γραμμών αγκύρωσης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση της συσκευής, επομένως θα πρέπει να επιλεχθούν κατάλληλα κατά το σχεδιασμό της.

  

Konispoliatis, D., Chatjigeorgiou, I., (2022). «Development of a Fish Cage System for Offshore Installation in the Aegean Sea» 1st THALASSA Conference, Larnaka, Cyprus.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών σχεδίασης πλωτού ιχθυοκλωβού για την εγκατάστασή του στην ανοιχτή θάλασσα. Συγκεκριμένα επιλύεται το πρόβλημα περίθλασης και ακτινοβολίας της ροής γύρω από το σώμα, στα πλαίσια της γραμμικής θεωρίας εφαρμόζοντας κατάλληλες οριακές συνθήκες στη βρεχόμενη επιφάνεια του σώματος (διαπερατή και αδιαπέρατη). Τα εξαγόμενα αριθμητικά αποτελέσματα συγκρίνονται με αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα μετρήσεων σε υπό κλίμακα ιχθυοκλωβό που πραγματοποιήθηκαν σε κατάλληλη δεξαμενή, υπό την επίδραση διαφόρων συνθηκών κύματος και ρεύματος.


Konispoliatis, D.; Chatjigeorgiou, I.K. (2022). «Theoretical hydrodynamic formulation for wave interactions with permeable cylindrical elements». In: 7th International Association for Hydro-Environment Engineering and Research Europe (IAHR), 7 -9 September, Athens, Greece.

Στην παρούσα εργασία αναλύεται υδροδυναμικά διαπερατό κυλινδρικό σώμα με κατακόρυφο άξονα συμμετρίας, το οποίο εδράζεται στον πυθμένα της θάλασσας. Επιλύεται το γραμμικοποιημένο πρόβλημα περίθλασης στο πεδίο των συχνοτήτων και προσδιορίζεται το δυναμικό της ροής σε κατάλληλα ορισμένες δακτυλιοειδείς περιοχές γύρω από το σώμα. Εφαρμόζονται οι κατάλληλες οριακές συνθήκες στον πυθμένα και στην ελεύθερη επιφάνεια της θάλασσας καθώς και στα βρεχόμενα τοιχώματα του σώματος, στα οποία για τη διαπερατή επιφάνεια, εφαρμόζεται η γραμμική συνθήκη του Darcy. Η θεωρητική υδροδυναμική προσέγγιση συμπληρώνεται από αριθμητικά αποτελέσματα των ασκούμενων δυνάμεων διέγερσης πάνω στο σώμα για διαφορετικές τιμές συντελεστών διαπερατότητας.


Konispoliatis, D., Mavrakos, S., Chatjigeorgiou, I., (2022). «Hydrodynamic Loading and Mooring Fatigue Estimation of an Offshore Oscillating Water Column Wave Energy Converter» The 15th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS) 9-13 October, Dubrovnik, Croatia.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται αγκυρωμένη συσκευή ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης για ενδεχόμενη εγκατάστασή της σε ενδεικτική θέση στο Αιγαίο Πέλαγος. Αναλύεται η δυναμική σύζευξη της αγκυρωμένης πλωτής κατασκευής με τα χαρακτηριστικά του αεροστροβίλου εντός του θαλάμου ταλάντωσης, επιλύοντας τις εξισώσεις της κίνησης στο πεδίο της συχνότητας. Προσδιορίζονται οι κινήσεις της πλωτής συσκευής και τα φορτία στους κλάδους αγκύρωσης. Παράλληλα εξετάζεται η συσκευή σε ακραίες καταστάσεις φόρτισης όσο και η συμπεριφορά των γραμμών αγκύρωσης σε κόπωση εμφανίζοντας μια εκτίμηση του χρόνου αντοχής τους για δεδομένες συνθήκες περιβάλλοντος, με βάση ντετερμινιστικών και πιθανοθεωρητικών προσεγγίσεων.   


Konispoliatis, D. (2023). «Mean Drift Forces on Arrays of Vertical Porous Cylindrical Bodies». In: 2nd International Conference of Design and Management of Port, Coastal, and Offshore Works (DMPCO), Thessaloniki, Greece.

Στην παρούσα εργασία προσδιορίζονται οι μέσες χρονικά δευτεροτάξιες δυνάμεις έκπτωσης οι οποίες ασκούνται σε διάταξη σωμάτων αποτελούμενων από σύνθετο κατακόρυφο κυλινδρικό σώμα που περιβάλλεται από διαπερατό κύλινδρο. Στα πλαίσια αυτής διατυπώνεται και εφαρμόζεται κατάλληλα η οριακή συνθήκη του Darcy πάνω στη διαπερατή κυλινδρική επιφάνεια κάθε σώματος και επιλύεται το γραμμικοποιημένο υδροδυναμικό πρόβλημα περίθλασης και ακτινοβολίας για τον προσδιορισμό του δυναμικού ταχύτητας της ροής γύρω από το κάθε σώμα της διάταξης.

Οι μέσες χρονικά δευτεροτάξιες υδροδυναμικές δυνάμεις που ασκούνται στη διάταξη υπολογίζονται με τη μέθοδο της απ' ευθείας ολοκλήρωσης όλων των όρων της υδροδυναμικής πίεσης, πάνω στην στιγμιαία βρεχόμενη επιφάνεια του κάθε σώματος. Αναλυτικά αποτελέσματα οριζόντιων δυνάμεων έκπτωσης παρουσιάζονται και συγκρίνονται για διάφορες τιμές του συντελεστή διαπερατότητας, αποστάσεις μεταξύ γειτονικών σωμάτων και γωνίες πρόσπτωσης του κυματισμού. 


Konispoliatis, D.; Chatjigeorgiou, I.; Bougiouri, V. (2023). «Wave Trapping Phenomena in an Array of Bottom-Seated Surface-Piercing Porous Cylinders». In: 2nd International Conference of Design and Management of Port, Coastal, and Offshore Works (DMPCO), Thessaloniki, Greece.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται σύστημα πολλαπλών πλωτών κατακόρυφων κυλινδρικών σωμάτων με διαπερατή επιφάνεια, διατεταγμένων σε σειρά, υπό την επίδραση απλών αρμονικών κυματισμών. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των υδροδυναμικών φαινομένων μεταξύ των διαπερατών σωμάτων και η εξέταση των αναπτυσσόμενων παγιδευμένων κυμάτων (trapped wave) Newmann και Dirichlet με τα αντίστοιχα συστοιχίας κατακόρυφων αδιαπέρατων κυλινδρικών σωμάτων.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζονται διάφορες αποστάσεις μεταξύ των σωμάτων καθώς και διαφορετικοί συντελεστές διαπερατότητας της βρεχόμενης επιφάνειας και γωνίες πρόσπτωσης του κύματος στη διάταξη των σωμάτων. 


Mavrakos, S. A., Zafeiris, S., Papadakis, G.P., Konispoliatis, D.N., (2023). «Semi-analytical and CFD formulations of a spherical floater». In 15th European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC), Bilbao, Spain. https://doi.org/10.36688/ewtec-2023-198

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην υδροδυναμική ανάλυση σφαιρικού πλωτήρα εφαρμόζοντας τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη, αφορά τη θεωρητική επίλυση του προβλήματος ακτινοβολίας γύρω από τη σφαίρα σύμφωνα με τη γραμμική θεωρία του δυναμικού ταχύτητας της ροής, η δεύτερη επιλύει το γραμμικό πρόβλημα ακτινοβολίας θεωρώντας δαχτυλειοειδείς περιοχές ροής γύρω από κατακόρυφο αξονοσυμμετρικό σώμα, ενώ στην τρίτη μεθοδολογία γίνεται χρήση ενός υπολογιστικού ρευστοδυναμικού λογισμικού (CFD), το οποίο λαμβάνει υπόψιν του τα φαινόμενα ιξώδους της ροής γύρω από τη σφαίρα. Τα αποτελέσματα των τριών μεθόδων συγκρίνονται και κατάλληλα συμπεράσματα εξάγονται ως προς την επίδραση της συνεκτικότητας των μορίων του ρευστού στα αναπτυσσόμενα κυματικά φορτία στην επιφάνεια του σφαιρικού πλωτήρα. 


Delizisis, P.; Konispoliatis, D.N.; Mavrakos, S.A.; Chatjigeorgiou, I.K., (2024). «Second-order forces on a cylindrical wave energy converter using theoretical, numerical and CFD formulations». The 34th International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE), 16-21 June 2024, Rhodes, Greece.

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον υπολογισμό των δευτεροτάξιων δυνάμεων και ροπών πάνω σε κατακόρυφη κυλινδρική κυματική συσκευή σε πεπερασμένο βάθος νερού. Διατυπώνεται και επιλύεται το αντίστοιχο πρόβλημα περίθλασης για τον υπολογισμό του δυναμικού ταχύτητας της ροής πρώτης τάξης, ενώ για το αντίστοιχο δευτεροτάξιο δυναμικό γίνεται χρήση της ταυτότητας Green και ενός βοηθητικού δυναμικού ακτινοβολίας πρώτης τάξης. Τα αποτελέσματα από τη θεωρητική ανάλυση συμπληρώνονται και συγκρίνονται με αυτά από το εμπορικό λογισμικό ANSYS AQWA καθώς και με αντίστοιχα αποτελέσματα με χρήση προγράμματος υπολογιστικής ρευστομηχανικής (ANSYS FLUENT) το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα φαινόμενα ιξώδους του ρευστού.  


Mavrakos, A.S.; Konispoliatis, D.N.; Rossides, G.; Mavrakos, S.A., (2024). «Hydrodynamics of a submerged vehicle near the sea surface». 15th International Marine Design Conference (IMDC), 2-6 June 2024, Amsterdam, The Netherlandshttps://doi.org/10.59490/imdc.2024.862 

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσδιορισμός των υδροδυναμικών χαρακτηριστικών και των ασκούμενων δυνάμεων και ροπών διέγερσης πάνω σε ρηχά βυθισμένο υποβρύχιο όχημα. Το εξεταζόμενο σώμα αντιστοιχεί σε μη επανδρωμένο όχημα το οποίο αναπτύσσεται στο Ναυτικό και Ναυτιλιακό Ινστιτούτο Κύπρου για υπεράκτιες εφαρμογές. Στην εργασία επαληθεύονται τα φαινόμενα της αρνητικής πρόσθετης μάζας και των γρήγορων μεταβολών της, σε συγκεκριμένο εύρος κυματικών συχνοτήτων λόγω του φαινομένου της ελεύθερης επιφάνειας, που προσομοιώνεται σαν στάσιμο κύμα πάνω από το βυθισμένο σώμα.

© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε