Τεχνικές Εκθέσεις/ Παραδοτέα

Παρουσιάζονται οι τεχνικές εκθέσεις/ παραδοτέα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων

Παραδοτέο Π1.2: Βασικά χαρακτηριστικά σχεδίασης της πλωτής κατασκευής με τις συνιστώσες της. Σεπτέμβριος 2013, Αθήνα

Παραδοτέο Π2.1: Υδροδυναμική ανάλυση του πλωτήρα με τη συσκευή ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης. Ιανουάριος  2014, Αθήνα 

Παραδοτέο Π2.3: Συζευγμένη υδρο-αερο-ελαστική ανάλυση της πλωτής κατασκευής πολλαπλού σκοπού στο πεδίο της συχνότητας. Φεβρουάριος 2015. Αθήνα

Παραδοτέο Π4.5: Ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων και συγκρίσεις με τα αριθμητικά αποτελέσματα. Νοέμβριος 2015, Αθήνα

Deliverable D1.1 - REFOS. 2016: State of the Art Review.

Deliverable D1.3 - REFOS. 2016: General arrangement of the floating supporting structure with its components and hydrostatic calculations.

Deliverable D2.1 - REFOS. 2017: Hydrodynamic analysis of the free-floating, multi-purpose structure with the OWC's devices; dynamic pressure fluctuation and air flow rate in the OWC chambers.

Deliverable D2.3 - REFOS. 2017: Coupled hydro-aero-elastic behavior of the moored floating multi-purpose platform with the OWC's devices and the WT in the frequency domain.

Deliverable D6.5 - REFOS. 2019: Report on the analysis of the experimental results and validation of the numerical models.

Deliverable D8.2 - REFOS. 2019: Proceedings of the dedicated workshops.

Deliverable D9.1 - REFOS. 2019: Minutes of meetings between partners, indicating project progress and future actions. 

Periodic Technical Report of the 1st reporting period. Mavrakos, S.; Konispoliatis, D.; Mazarakos, T.; Soukisian, T.; Katsaounis, G.; Manolas, D.; Manolesos, M.; Katsidoniotaki, E.; Papantonis, D.; Voutsinas, S.; Karamanos, S.; Sarvanis, G.; Mercozzi, E.; Riscifuli, S., Malatesta, G.; Reepmeyer, O.; Zwolfer, M.; Fragoulis, A.; Tsekoura E.; Zymni, D.; Ruiz, C.; 2018

Periodic Technical Report of the 2nd reporting period. Mavrakos, S.; Konispoliatis, D.; Katsaounis, G.; Manolas, D.; Tsiapas, I.; Boukovalas, S.; Voutsinas, S.; Karamanos, S.; Sarvanis, G.; Papatheocharis, H.; Perdikaris, F.; Mercozzi, E.; Riscifuli, S., Malatesta, G.; Zwolfer, M.; Fragoulis, A.; Tsekoura E.; Zymni, D.; Ruiz, C.; 2019Παραδοτέο Π1.2: Βέλτιστη σχεδίαση ιχθυοκλωβών. Κονισπολιάτης Δ., Μαυράκος Σ., Χατζηγεωργίου Ι. Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. Δράση «Υδατοκαλλιέργειες», Μάιος 2020, Αθήνα

Παραδοτέο Π2.2: Καθορισμός των βασικών χαρακτηριστικών σχεδίασης του συγκροτήματος των κλωβών και του συστήματος αγκύρωσης. Κονισπολιάτης Δ., Χατζηγεωργίου Ι. Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. Δράση «Υδατοκαλλιέργειες», Μάιος 2021, Αθήνα

Παραδοτέο Π2.3: Υδροδυναμική ανάλυση του συγκροτήματος των κλωβών και των γραμμών αγκύρωσης υπό την επίδραση θαλάσσιων κυματισμών και σταθερού ρεύματος. Κονισπολιάτης Δ., Χατζηγεωργίου Ι. Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. Δράση «Υδατοκαλλιέργειες», Μάιος 2022, Αθήνα

Παραδοτέο Π5.2: Αποτίμηση αποτελεσμάτων και τελικές τροποποιήσεις. Κονισπολιάτης Δ., Χατζηγεωργίου Ι., Τσούβαλης Ν., Τσιούρβα Θ., Σαράφογλου Χ., Μπιλάλης Η., Ζέρη Χ., Τζεμπελίκου Ε., Πρωτόπαππα Μ., Ζεβουδάκη Σ. Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. Δράση «Υδατοκαλλιέργειες», Ιούνιος 2023, Αθήνα

Παραδοτέο Π6.3: Διάδοση αποτελεσμάτων έργου. Κονισπολιάτης Δ., Χατζηγεωργίου Ι., Μπουγιούρη Β. Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. Δράση «Υδατοκαλλιέργειες», Ιούνιος 2023, Αθήνα


Deliverable D1.1 - Comprehensive overview of the project, 2020. First-Wire: Fiber Reinforced Steel Wires for high performances lightweight ropes and cables operating in demanding scenarios. EU Research Fund for Coal and Steel (RFCS). GA.899299 

Deliverable D1.2 - Plan of activities: Experimental testing and numerical investigation, 2020. First-Wire: Fiber Reinforced Steel Wires for high performances lightweight ropes and cables operating in demanding scenarios. EU Research Fund for Coal and Steel (RFCS). GA.899299


Παραδοτέο Π1.1: Προκαταρτική σχεδίαση υπεράκτιας θαλάσσιας πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων. Κονισπολιάτης Δ. Ερευνητικό πρόγραμμα «ΚΕΘΑΠ-CMBR- Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Μάιος 2021, Αθήνα


Παραδοτέο Π3. Τεχνική Έκθεση Δοκιμών και Σύγκρισης Τύπων Αγκυρώσεων.. Κονισπολιάτης Δ. FLOWIND: Ανάλυση παραμέτρων και επιπτώσεων Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης Υπεράκτιων Πλωτών Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα. Οκτώβριος 2023, Αθήνα 

© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε