Τεχνικές Εκθέσεις/ Παραδοτέα

Παρουσιάζονται οι τεχνικές εκθέσεις/ παραδοτέα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων

Παραδοτέο Π1.2: Βασικά χαρακτηριστικά σχεδίασης της πλωτής κατασκευής με τις συνιστώσες της. Σεπτέμβριος 2013, Αθήνα

Παραδοτέο Π2.1: Υδροδυναμική ανάλυση του πλωτήρα με τη συσκευή ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης. Ιανουάριος  2014, Αθήνα 

Παραδοτέο Π2.3: Συζευγμένη υδρο-αερο-ελαστική ανάλυση της πλωτής κατασκευής πολλαπλού σκοπού στο πεδίο της συχνότητας. Φεβρουάριος 2015. Αθήνα

Παραδοτέο Π4.5: Ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων και συγκρίσεις με τα αριθμητικά αποτελέσματα. Νοέμβριος 2015, Αθήνα

Deliverable D1.1 - REFOS. 2016: State of the Art Review.

Deliverable D1.3 - REFOS. 2016: General arrangement of the floating supporting structure with its components and hydrostatic calculations.

Deliverable D2.1 - REFOS. 2017: Hydrodynamic analysis of the free-floating, multi-purpose structure with the OWC's devices; dynamic pressure fluctuation and air flow rate in the OWC chambers.

Deliverable D2.3 - REFOS. 2017: Coupled hydro-aero-elastic behavior of the moored floating multi-purpose platform with the OWC's devices and the WT in the frequency domain.

Deliverable D6.5 - REFOS. 2019: Report on the analysis of the experimental results and validation of the numerical models.

Deliverable D8.2 - REFOS. 2019: Proceedings of the dedicated workshops.

Deliverable D9.1 - REFOS. 2019: Minutes of meetings between partners, indicating project progress and future actions. 

Periodic Technical Report of the 1st reporting period. Mavrakos, S.; Konispoliatis, D.; Mazarakos, T.; Soukisian, T.; Katsaounis, G.; Manolas, D.; Manolesos, M.; Katsidoniotaki, E.; Papantonis, D.; Voutsinas, S.; Karamanos, S.; Sarvanis, G.; Mercozzi, E.; Riscifuli, S., Malatesta, G.; Reepmeyer, O.; Zwolfer, M.; Fragoulis, A.; Tsekoura E.; Zymni, D.; Ruiz, C.; 2018

Periodic Technical Report of the 2nd reporting period. Mavrakos, S.; Konispoliatis, D.; Katsaounis, G.; Manolas, D.; Tsiapas, I.; Boukovalas, S.; Voutsinas, S.; Karamanos, S.; Sarvanis, G.; Papatheocharis, H.; Perdikaris, F.; Mercozzi, E.; Riscifuli, S., Malatesta, G.; Zwolfer, M.; Fragoulis, A.; Tsekoura E.; Zymni, D.; Ruiz, C.; 2019Παραδοτέο Π1.2: Βέλτιστη σχεδίαση ιχθυοκλωβών. Κονισπολιάτης Δ., Μαυράκος Σ., Χατζηγεωργίου Ι. Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. Δράση «Υδατοκαλλιέργειες», Μάιος 2020, Αθήνα

Παραδοτέο Π2.2: Καθορισμός των βασικών χαρακτηριστικών σχεδίασης του συγκροτήματος των κλωβών και του συστήματος αγκύρωσης. Κονισπολιάτης Δ., Χατζηγεωργίου Ι. Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. Δράση «Υδατοκαλλιέργειες», Μάιος 2021, Αθήνα

Παραδοτέο Π2.3: Υδροδυναμική ανάλυση του συγκροτήματος των κλωβών και των γραμμών αγκύρωσης υπό την επίδραση θαλάσσιων κυματισμών και σταθερού ρεύματος. Κονισπολιάτης Δ., Χατζηγεωργίου Ι. Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. Δράση «Υδατοκαλλιέργειες», Μάιος 2022, Αθήνα


Deliverable D1.1 - Comprehensive overview of the project, 2020. First-Wire: Fiber Reinforced Steel Wires for high performances lightweight ropes and cables operating in demanding scenarios. EU Research Fund for Coal and Steel (RFCS). GA.899299 

Deliverable D1.2 - Plan of activities: Experimental testing and numerical investigation, 2020. First-Wire: Fiber Reinforced Steel Wires for high performances lightweight ropes and cables operating in demanding scenarios. EU Research Fund for Coal and Steel (RFCS). GA.899299


Παραδοτέο Π1.1: Προκαταρτική σχεδίαση υπεράκτιας θαλάσσιας πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων. Κονισπολιάτης Δ. Ερευνητικό πρόγραμμα «ΚΕΘΑΠ-CMBR- Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

© 2023 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε