Ερευνητικά προγράμματα

Συμμετοχή ως συνεργάτης/ ερευνητής στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών. Τίτλος έργου: «FHMES: Υβριδικό Σύστημα Αγκύρωσης Πλωτής Κατασκευής Ανάκτησης Ενέργειας από τον Άνεμο».

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Μαζαράκος

Από: 1/01/2021 - 31/05/2021, ήτοι 5 μήνες απασχόλησης.  

Δράση Εθνική Εμβέλειας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας». Τίτλος έργου: «ΚΕΘΑΠ-CMBR- Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων».

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Μαγουλάς

Από: 1/10/2020 - 31/05/2021, ήτοι 8 μήνες απασχόλησης.

Δράση Εθνική Εμβέλειας «Υδατοκαλλιέργειες». Τίτλος έργου: «MATISSE: Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης - Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης». 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: I. K. Χατζηγεωργίου

Από: 1/03/2020 - 31/12/2020, ήτοι 10 μήνες απασχόλησης.

«First Wire: Fiber reinforced steel wires for high performance lightweight ropes and cables operating in demanding scenarios», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Research Fund, RFCS).


Από: 1/07/2020 - 31/12/2020, ήτοι 6 μήνες απασχόλησης.

«Κατασκευές Ανάκτησης Θαλάσσιου Αιολικού και Κυματικού Δυναμικού και Διάχυση Αποτελεσμάτων, Κωδ. Έργου: 67105800», ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 2016-17, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ.Α. Μαυράκος

Από: 1/01/2020 - 30/6/2020, ήτοι 6 μήνες απασχόλησης.

«Life-Cycle Assessment of a Renewable Energy Multi-Purpose Floating Offshore System», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Research Fund - RFCS).

https://www.refos-project.eu

Από: 1/07/2016 - 31/12/2019, ήτοι 42 μήνες απασχόλησης.

«Πλωτές Κατασκευές Πολλαπλού Σκοπού για την Εκμετάλλευση Υπεράκτιων Αιολικών και Κυματικών Ενεργειακών Πηγών», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Δράση «Αριστεία».

https://aristeia-poseidon.naval.ntua.gr/

Από: 25/07/2014 - 27/09/2015, ήτοι 14 μήνες απασχόλησης.

«JABACO: Development of Modular Steel Jacket for Offshore Windfarms», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Research Fund, RFCS).

Από: 1/10/2015 - 31/12/2016, ήτοι 15 μήνες απασχόλησης.

«Υπολογισμός υδροδυναμικών δυνάμεων και αποκρίσεων πλωτών ομόκεντρων κυλινδρικών σωμάτων», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Research Fund) μέσω του προγράμματος: "Integrated Infrastructure Initiative HYDRALAB III: Assess to major experimental facilities.

https://hydralab.eu/about-hydralab/history/hydralabiii/

Από 10/02/2009 - 31/12/2009, ήτοι 11 μήνες απασχόλησης.

© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε